Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 132/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 132/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 132/2021 “Për ratifikimin e marrëveshjes së financimit ndërmjet Republikës së Shqipërisë, përfaqësuar nga Këshilli i Ministrave, Malit të Zi, përfaqësuar nga Zyra e Integrimit Europian, dhe Komisionit Europian për Programin e Veprimit të Bashkëpunimit Ndërkufitar IPA II, Mali i Zi – Shqipëri 2014-2020, alokimet për vitin 2020”.

Nr. Dekretit 13404
Tiranë, më 24.12.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META