Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 125/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 125/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 125/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9669, datë 18.12.2006 “Për masa ndaj dhunës në marrëdhëniet familjare”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11802
Tiranë, më 29.10.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META