Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 124/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 124/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 124/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10221, datë 4.2.2010 ‘Për mbrojtjen nga diskriminimi”’.

Nr. Dekretit 11801
Tiranë, më 29.10.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META