Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 120/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 120/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 120/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9917, datë 19.5.2008, “Për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 13392
Tiranë, më 17.12.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META