Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 12/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 12/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 12/2020 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9942, datë 26.6.2008, “Për parandalimin e çrregullimeve të shkaktuara nga pamjaftueshmëria e jodit në organizmin e njeriut”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11445
Tiranë, më 04.03.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META