Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 12/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 12/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 12/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 10416, datë 7.4.2011, “Për materialin mbjellës dhe shumëzues bimor”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11142
Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META