Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 114/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 114/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 114/2017 “Për disa shtesa në ligjin nr. 93/2015 “Për turizmin””.

Nr. Dekretit 10705
Tiranë, më 26.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META