Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 114/2021

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 114/2021

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Shpalljen e ligjit nr. 114/2021 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 61/2012, “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 13383
Tiranë, më 15.12.2021

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META