Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 113/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 113/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 113/2017 “Për ratifikimin e dokumenteve ndryshuese të marrëveshjes së huas ndërmjet Shqipërisë dhe Bankës Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD) për financimin e projektit të modernizimit të asistencës sociale, ratifikuar me ligjin nr. 84/2012”.

Nr. Dekretit 10704
Tiranë, më 26.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META