Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 110/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 110/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 110/2017 “Për miratimin e aktit normativ, me fuqinë e ligjit, nr. 3, datë 6.11.2017, të Këshillit të Ministrave, “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 130/2016 “Për buxhetin e vitit 2017”, të ndryshuar””.

Nr. Dekretit 10701
Tiranë, më 26.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META