Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 110/2020

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 110/2020

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 110/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11584
Tiranë, më 05.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META