Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 11/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 11/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 11/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10465, datë 29.9.2011, “Për shërbimin veterinar në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 13479
Tiranë, më 16.02.2022

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META