Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 108/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 108/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 61/2012 “Për akcizat në Republikën e Shqipërisë” të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10689
Tiranë, më 15.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META