Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 107/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 107/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 107/2018 “Për një shtesë në ligjin nr. 9918, datë 19.5.2008, “Për komunikimet elektronike në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 11049 Tiranë, më 14.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>