Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 106/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 106/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 106/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10687
Tiranë, më 15.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META