Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 106/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 106/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 106/2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9573, datë 3.7.2006, “Për autoriparimin, shitblerjen, depozitimin e mjeteve rrugore me motor, të rimorkiove dhe pjesëve të tyre të dala jashtë përdorimit ose të braktisura dhe për veprimtaritë që lidhen me to”, të ndryshuar”. Nr. Dekretit 11048 Tiranë, më 14.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>