Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 105/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 105/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 105/2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998, “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10686
Tiranë, më 15.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META