Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 104/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 104/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 104/2018 “Për një shtesë në ligjin nr.9374, datë 21.4.2005, “Për ndihmën shtetërore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11008 Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>