Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 103/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 103/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 103/2017 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008, “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.
Nr. Dekretit 10684
Tiranë, më 15.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META