Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 103/2018

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 103/2018

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 103/2018 “Për disa ndryshime në ligjin nr.9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11007
Tiranë, më 18.12.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META