Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 102/2017

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 102/2017

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 102/2017 “Për një ndryshim në ligjin nr. 171/2014 “Për përfundimin e procedurave të kalimit të tokës bujqësore të ish-ndërmarrjeve bujqësore në pronësi të përfituesve”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 10683
Tiranë, më 15.12.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META