Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2022

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji nr. 10/2022

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2022 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 9863, datë 28.1.2008 “Për ushqimin”, i ndryshuar”.

Nr. Dekretit 13478
Tiranë, më 16.02.2022

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META