Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 10/2019

Presidenti Meta dekreton shpallje ligji Nr. 10/2019

D E K R E T

PËR SHPALLJE LIGJI

Në mbështetje të nenit 84, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Shpalljen e ligjit nr. 10/2019 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11140 Tiranë, më 11.03.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>