Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi

Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Niko Peleshi

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6170 prot., datë 31.12.2018, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 13 prot., datë 04.01.2019,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Niko Peleshi, ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11032
Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META