Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Bledar Çuçi

Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, z. Bledar Çuçi

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 650 prot., datë 16.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Bledar Çuçi, ministër i Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11874
Tiranë, më 17.12.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META