Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Brendshëm, z. Sandër Lleshaj

Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Brendshëm, z. Sandër Lleshaj

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 648 prot., datë 16.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Sandër Lleshaj, ministër i Brendshëm, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11873
Tiranë, më 17.12.2020

 

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META