Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Besa Shahini

Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministrit të Arsimit, Sportit dhe Rinisë, znj. Besa Shahini

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 4727 prot., datë 17.09.2020, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 3152 prot., datë 17.09.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Besa Shahini, ministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11731
Tiranë, më 17.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META