Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministres së Mbrojtjes, znj. Olta Xhaçka

Presidenti Meta dekreton shkarkimin e Ministres së Mbrojtjes, znj. Olta Xhaçka

D E K R E T
PËR
SHKARKIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6654 prot., datë 29.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Olta Xhaçka, ministër i Mbrojtjes, shkarkohet nga kjo detyrë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11890
Tiranë, më 31.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META