Presidenti Meta dekreton propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit

Presidenti Meta dekreton propozimin e Kryetarit të Kontrollit të Lartë të Shtetit

D E K R E T

PËR PROPOZIMIN E KRYETARIT TË KONTROLLIT TË LARTË TË SHTETIT

Në mbështetje të nenit 162, pika 2 dhe nenit 93 të Kushtetutës së Republikës së Shqipërisë, si dhe nenit 19 pika 2, të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”,

D e k r e t o j

Neni 1

Zoti Bahri Shaqiri i propozohet Kuvendit të Shqipërisë për t’u zgjedhur Kryetar i Kontrollit të Lartë të Shtetit.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 11063 Tiranë, më 19.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>