Presidenti Meta dekreton një ndryshim në dekretin nr. 10604 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”

Presidenti Meta dekreton një ndryshim në dekretin nr. 10604 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”

D E K R E T

PËR NJË NDRYSHIM NË DEKRETIN NR. 10604, DATË 10.09.2017 “PËR EMËRIMIN E KËSHILLIT TË MINISTRAVE”

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Në dekretin nr. 10604, datë 10.09.2017 “Për emërimin e Këshillit të Ministrave”, pas pikës 15, shtohet pika 16 me këtë përmbajtje:

16. Zonja Elisa Spiropali, Ministër i Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11037
Tiranë, më 05.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META