Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të zotit Ernal Filo, ambasador në Republikën e Malit të Zi, rezident

Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të zotit Ernal Filo, ambasador në Republikën e Malit të Zi, rezident

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 26, të ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Ernal Filo, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Malit të Zi, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 10793
Tiranë, më 24.05.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META