Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të znj. Albana Dautllari, Ambasadore në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Këshillit të Evropës, në Strasburg, rezidente

Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të znj. Albana Dautllari, Ambasadore në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Këshillit të Evropës, në Strasburg, rezidente

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 26, pika 2, të ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozimin nr. 4211/1 prot., datë 8.09.2021, të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Albana Dautllari, lirohet nga detyra e Ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Misionin e Përhershëm të Republikës së Shqipërisë pranë Këshillit të Evropës, në Strasburg, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 13256
Tiranë, më 30.09.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META