Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të z. Riza Poda, ambasador në Republikën e Çekisë, rezident

Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të z. Riza Poda, ambasador në Republikën e Çekisë, rezident

D E K R E T

PËR LIRIM AMBASADORI NGA DETYRA

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh”, nenit 93 të Kushtetutës, si dhe të nenit 26, të ligjit nr. 23/2015 “Për shërbimin e jashtëm të Republikës së Shqipërisë”, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Z. Riza Poda, lirohet nga detyra e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën e Çekisë, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. Dekretit 10834 Tiranë, më 24.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>