Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të Komandantit të Forcës Tokësore, Gjeneral Major Nazmi Halit Cahani

Presidenti Meta dekreton lirimin nga detyra të Komandantit të Forcës Tokësore, Gjeneral Major Nazmi Halit Cahani

D E K R E T PËR LIRIM NGA DETYRA TË KOMANDANTIT TË FORCËS TOKËSORE

Në mbështetje të nenit 93 dhe pikës 3, të nenit 169 të Kushtetutës, si dhe gërmës “c”, të pikës 3, të nenit 9 të ligjit nr. 64/2014 “Për Pushtetet dhe Autoritetet e Drejtimit e të Komandimit të Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, me propozim të Ministrit të Mbrojtjes,

D e k r e t o j:

Neni 1

Gjeneral Major Nazmi Halit CAHANI, lirohet nga detyra e Komandantit të Forcës Tokësore.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë. Nr. i Dekretit 11066 Tiranë, më 24.01.2019

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

]]>