Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 79/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 79/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

 

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 79/2021 “PËR TË HUAJT”

 Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j: 

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 79/2021 “Për të huajt”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

 Nr. Dekretit 13166
Tiranë, më 16.7.2021

                                                PRESIDENTI I REPUBLIKËS
                                                

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të ligjit nr. 79-2021