Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 48/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 48/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 48/2021
“PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 25/2019 ‘PËR ORGANIZIMIN DHE FUNKSIONIMIN E POLICISË GJYQËSORE’”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 48/2021 “Për një ndryshim në ligjin nr. 25/2019 ‘Për organizimin dhe funksionimin e Policisë Gjyqësore’”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 13 037
Tiranë, më 19.04.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të ligjit nr. 48-2021