Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 46/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 46/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 46/2021
“PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 98/2016,
‘PËR ORGANIZIMIN E PUSHTETIT GJYQËSOR NË REPUBLIKËN E SHQIPËRISË”’

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 46/2021 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 98/2016, ‘Për organizimin e pushtetit gjyqësor në Republikën e Shqipërisë’”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 13 017
Tiranë, më 12.04.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

 

Arsyet e kthimit të ligjit nr. 46-2021