Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018

D E K R E T

PËR

KTHIMIN E LIGJIT NR. 37/2018
“PËR PËRCAKTIMIN E PROCEDURËS SË VEÇANTË PËR NEGOCIIMIN DHE LIDHJEN E KONTRATËS ME OBJEKT “PROJEKTIMI DHE REALIZIMI I PROJEKTIT URBAN DHE GODINËS SË RE TË TEATRIT KOMBËTAR”.

Në mbështetje të neneve 85, pika 1 dhe 93, të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 37/2018 “Për përcaktimin e procedurës së veçantë për negocimin dhe lidhjen e kontratës me objekt “Projektimi dhe realizimi i projektit urban dhe godinës së re të Teatrit Kombëtar”.

Nr. Dekretit 10849
Tiranë, më 27.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META