Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 168/2020

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 168/2020

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 168/2020 “PËR NJË NDRYSHIM NË LIGJIN NR. 9981, DATË 8.9.2008, “PËR MIRATIMIN E NIVELEVE TË TARIFËS DOGANORE”, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe të nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend për rishqyrtim të ligjit nr. 168/2020 “Për një ndryshim në ligjin nr. 9981, datë 8.9.2008 “Për miratimin e niveleve të tarifës doganore”, të ndryshuar”.

Nr. Dekretit 11915
Tiranë, më 14.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META