Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 162/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 162/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 162/2020 “PËR PROKURIMIN PUBLIK”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe të nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend për rishqyrtim të ligjit nr. 162/2020 “Për prokurimin publik”, sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 11942
Tiranë, më 27.01.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të Ligjit nr. 162-2020