Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 133/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 133/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 133/2020 “PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 108/2014 ‘PËR POLICINË E SHTETIT’, TË NDRYSHUAR”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe të nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin në Kuvend për rishqyrtim të ligjit nr. 133/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 108/2014 ‘Për Policinë e Shtetit’, të ndryshuar”, sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 11841
Tiranë, më 20.11.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

 

Arsyet e kthimit të ligjit nr. 133-2020