Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 115/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 115/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 115/2021 “PËR BUXHETIN E VITIT 2022”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 115/2021 “Për Buxhetin e vitit 2022”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 13369
Tiranë, më 10.12.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të Ligjit 115-2021