Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 113/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 113/2020 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 113/2020 “PËR SHTETËSINË”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 113/2020 “Për shtetësinë”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 11591
Tiranë, më 10.08.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të ligjit 113-2020