Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 107/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

Presidenti Meta dekreton kthimin për rishqyrtim në Kuvend të ligjit nr. 107/2021 – Arsyet e kthimit për rishqyrtim të ligjit

D E K R E T

PËR KTHIMIN E LIGJIT NR. 107/2021 “PËR BASHKËQEVERISJEN”

Në mbështetje të nenit 85, pika 1 dhe nenit 93 të Kushtetutës,

D e k r e t o j:

Kthimin në Kuvend të ligjit nr. 107/2021 “Për Bashkëqeverisjen”, për rishqyrtim sipas arsyetimit bashkëlidhur këtij dekreti.

Nr. Dekretit 13343
Tiranë, më 26.11.2021

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META

 

Arsyet e kthimit të Ligjit nr. 107-2021