Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Rezar Bregu, ambasador në Republikën Federative të Brazilit, rezident

Presidenti Meta dekreton emërimin e z. Rezar Bregu, ambasador në Republikën Federative të Brazilit, rezident

D E K R E T

PËR EMËRIM AMBASADORI NË DETYRË

Në mbështetje të nenit 92, shkronja “dh” dhe nenit 93 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Z. Rezar Bregu, emërohet në detyrën e ambasadorit të Jashtëzakonshëm dhe Fuqiplotë të Republikës së Shqipërisë në Republikën Federative të Brazilit, rezident.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 10829
Tiranë, më 24.07.2018

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META