Presidenti Meta dekreton emërimin e zotit Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë

Presidenti Meta dekreton emërimin e zotit Edi Rama, Kryeministër i Republikës së Shqipërisë

D E K R E T

PËR EMËRIMIN E KRYEMINISTRIT

Në mbështetje të nenit 93 dhe 96, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të partisë që ka shumicën e vendeve në Kuvend,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zoti Edi Rama, emërohet Kryeministër i Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10603
Tiranë, më 09.09.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META