Presidenti Meta dekreton emërimin e zonjës Senida Mesi, Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë

Presidenti Meta dekreton emërimin e zonjës Senida Mesi, Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë

D E K R E T

PËR

EMËRIM ZËVENDËSKRYEMINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Senida Mesi, emërohet Zëvendëskryeministre e Republikës së Shqipërisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10605
Tiranë, më 10.09.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META