Presidenti Meta dekreton emërimin e zonjës Etilda Gjonaj, Ministre e Drejtësisë

Presidenti Meta dekreton emërimin e zonjës Etilda Gjonaj, Ministre e Drejtësisë

D E K R E T

PËR

EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Etilda Gjonaj, emërohet Ministre e Drejtësisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.
Nr. Dekretit 10612
Tiranë, më 10.09.2017

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META