Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Olta Xhaçka, Ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme

Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Olta Xhaçka, Ministre për Evropën dhe Punët e Jashtme

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 6653 prot., datë 29.12.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Olta Xhaçka, emërohet ministër për Evropën dhe Punët e Jashtme.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11891
Tiranë, më 31.12.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META