Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Evis Kushi, Ministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

Presidenti Meta dekreton emërimin e znj. Evis Kushi, Ministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë

D E K R E T
PËR
EMËRIM MINISTRI

Në mbështetje të nenit 93 dhe 98, pika 1 të Kushtetutës, me propozim të Kryeministrit, nr. 4728 prot., datë 17.09.2020, administruar në Institucionin e Presidentit të Republikës me nr. 3153 prot., datë 17.09.2020,

D e k r e t o j:

Neni 1

Zonja Evis Kushi, emërohet ministër i Arsimit, Sportit dhe Rinisë.

Neni 2

Ky dekret hyn në fuqi menjëherë.

Nr. Dekretit 11732
Tiranë, më 17.09.2020

PRESIDENTI I REPUBLIKËS

ILIR META